meron Holy Trail

4PEAKS_MHT

רשימת משתתפים MHT2019

שם (פרטי)שם (משפחה)מגדר4Peaks- Meron Holy Trail (שישי 5/4/19)
גביאדיבגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
שיאובז'נקגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
מיכלאילוןאישהMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
ליאוראמירגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
מורןאנקוריגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
אודיאפרוןגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
אסיבידהגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
יאירבן זקןגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
מניבן ציוןגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
דימיטריברודובגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
יהודהברינקרגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
נימרודבשןגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
לימורגבעאישהMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
אלוןגבעגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
אלכסגולובייבגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
רויתגולן בו זאבאישהMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
לילךדביר אבנראישהMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
נסיםדואקגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
שירידייןאישהMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
אביהורוביץגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
טלהרפז אגרטאישהMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
רונןוינשטייןגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
אופירורדיגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
עמיזומרגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
יוסיזיוגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
פולזץגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
אלכסחפץגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
אורןימפלגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
רפאלכהןגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
גלעדכוכבגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
מיכלכספיאישהMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
אבידבליברמןגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
רינתלנדמןאישהMeron Holy Trail 56k/2300D+
אינהמאורופןאישהMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
מישאלמישאלגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
הלנהמכניקאישהMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
ערןפזגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
הרייטפיןאישהMeron Holy Trail 56k/2300D+
ישראלפרידמןגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
רועיצינמןגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
יואבקוסטרגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
מיכאלקושנרגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
אודיקידרגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
נמרודקריגרגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
יורירטנרגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
יובלריינהגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
‫איילשגב‬‎גברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
רונישיצרגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
ליאורשלוםגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
מילישפיראישהMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
ירוןשרוניגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
איילכהןגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
מורגלברטגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
כנרת הרריאישהMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
ליאור וייסגברMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+
רונןאלמרוגברMeron Holy Trail 56k/2300D+
תמרלויאישהMeron Holy Trail – Short 31k/1300D+